میز تَکین

تومان ۹۰۰.۰۰۰تومان ۱.۱۸۰.۰۰۰

– جنس سنگ قرمز تراورتن
– جنس سنگ سفید مرمریت
– جنس سنگ سبز مرمر
-مدت زمان آماده سازی و ارسال 10 الی 12 روز

میز تَکین